Regulamin | Grupa Motylki

Regulamin Złobka

Bezpieczeństwo DZIECI:

 • Przed pozostawieniem dziecka w Żłobku Rodzic powinien wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do placówki*
  (*Karta Zgłoszenia jest dostępna w placówce) załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców (opiekunów prawnych)
  i osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru Dziecka w oparciu o dowód osobisty.
 • Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich
  (z wyprzedzeniem jedno-dniowym) pisemnie opiekunowie – nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna.
 • Osobom pod wpływem alkoholu Dzieci nie zostaną wydane!
 • Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są pozostawiać w żłobku tylko zdrowe Dziecko.
 • Dziecko chore lub którego stan może wskazywać na rozwijającą się chorobę nie zostanie przyjęte.
 • NIE PODAJEMY Dzieciom lekarstw.
 •  Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego osobistego odbioru jak najszybciej – do 2 godzin. Po tym czasie personel
  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Dziecka wezwie lekarza lub pogotowie – koszty ponoszą rodzice.
 • Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania go z placówki.
 • Ważne sprawy dotyczące Dzieci są przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez opiekuna z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności.
 • Rodzice zobowiązani do odbierania Dzieci zgodnie z ustalonymi godzinami pracy Placówki od 7.00 do 17.00. W sytuacjach, gdy jest to niemożliwy odbiór dziecka - Rodzic/ Opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia  personelu o zaistnieniu takiej sytuacji.
 • W przypadku, gdy dodatkowa opieka rozpoczyna się po godzinach ustalonych
  rodzic zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą godzinę zgodnie z cennikiem żłobka.

Obowiązki rodziców:

 • Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Żłobku jest: złożenie wypełnionej karty zgłoszenia Dziecka, podpisanie umowy będącej jednocześnie akceptacją regulaminu, wpłacenie wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego.
 • Warunkiem rezerwacji miejsca w placówce jest opłata wpisowego, która powinna zostać uiszczona w ciągu pięciu dni roboczych od daty podpisania umowy. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 • Wszelkie opłaty wpłacane są na fakturę wystawianą przez Właścicielkę Placówki, bądź przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy.
  ING Bank Śląski 38 1050 1823 1000 0091 0768 3352 Izabela Sabina Szachowicz.
  W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który jest wnoszona opłata.
 • Opłaty za pobyt maluszka w Żłobku należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.
 • W przypadku nieobecności dziecka, czesne nie będzie zwracane. W dniach nieobecności dziecka w Żłobku nie nalicza się opłaty za wyżywienie za każdy dzień absencji.
 • O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do placówki Rodzice powinni poinformować na piśmie Właścicielkę Żłobka z 2 miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca,
  w którym mija dwumiesięczny okres wypowiedzenia.
 • Umowa na stałą tj miesięczną opiekę nad dzieckiem jest podpisywana na okres roku przedszkolnego. Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Właścicielki placówki. W obu przypadkach obowiązuje 2 miesięczny okres wypowiedzenia.
 • Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Żłobku.
 • Rodzice mają obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do Placówki.
 • Obowiązkiem rodziców jest dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 • Rodzice są zobowiązani do odebrania rzeczy dziecka w terminie do 3 miesięcy od rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki. Po tym terminie, wszystkie rzeczy zostaną wyniesione do kontenera PCK.

Postanowienia końcowe:

 • W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Właścicielką Żłobka a Rodzicami, bądź Dyrektorem Placówki a Rodzicami.
 • Zmiany w Regulaminie lub Cenniku umieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń znajdującej się w placówce oraz na stronie internetowej.
  Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 1 miesiąca od momentu wprowadzenia zmian.

Przewiń do góry