Dofinansowanie UE

Od dnia 01.06.2019 r. Centrum Rozwoju Dziecka - Prywatny Żłobek Izablela Szachowicz realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa pn. "Żłobek Motylek ułatwia powrót do pracy rodzicom - edycja II"

o numerze WND-RPPD.02.02.00-20-0128/18.

Cel projektu: umożliwienie powrotu na rynek pracy od dnia 01.10.2019 r. 7 rodzicom przebywających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz 3 rodzicom niepracujących/bezrobotnym sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi.

W ramach projektu objętych będzie wsparciem 10 rodziców zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski przez okres 12 m-cy

od dnia 01.10.2019r do 30.09.2020r.

Rekrutacja do projektu będzie trwała od dnia 01.07.2019 r. do 14.08.2019 r.

 adres mailowy: projekt.motylek2019@gmail.pl

Opieka nad dziećmi od 1 roku do 3 lat + wyżywienie = 100,00 zł miesięcznie

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszenia

Oświadczenie osoby nieaktywnej zawodowo

Zaświadczenie z urzędu pracy

Zaświadczenie z miejsca pracy

Klauzula Informacyjna

  Zaświadczenie ubiegania się o objęcie dziecka opieką w żłobku

Planowany termin realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 31.10.2020 r.

Wartość projektu: 330.536,25 zł                                                  Dofinansowanie projektu: 280.955,81 zł
Projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Dziecka

"Żłobek Motylek ułatwia powrót na rynek pracy rodzicom, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3"

zakończył się w dniu 31.08.2018 r.

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękuję za współpracę.

                                                                                                                                               Koordynator Projektu

                                                                                                                                               Izabela Szachowicz

 


Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek Izabela Szachowicz pozyskała środki finansowe w wysokości 219.828,75 zł na realizację projektu "Żłobek Motylek ułatwia powrót na rynek pracy rodzicom, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3". Dzięki realizacji projektu 10 dzieci z Bielska Podlaskiego będzie mogła bezpłatnie uczęszczać do żłobka przez okres 12 miesięcy.

Opieka nad dziećmi od 1 roku do lat 3.

Opieka + wyżywienie = 0,00 zł

Rekrutacja do projektu od dnia 29.05 2017r. do dnia 18.08.2017r.

Opieka nad dziećmi będzie sprawowana w nowopowstałym żłobku przy ul. Wysockiego 8, w Bielsku Podlaskim od dnia 01.09.2017 r.

Z projektu może skorzystać, rodzic/opiekun prawny sprawujący funkcje wychowawcze nad dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3:

  • powracający na rynek pracy po przerwie zwiazanej z wychowaniem/urodzeniem dziecka, zatrudniony na umowę o pracę na czas określony

lub

  • będący osobą bezrobotną, bądź nieaktywną zawodowo,

Deklarujące chęć powrotu na rynek pracy.

Dokumenty do pobrania na stronie:

 

Celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy osób związanych z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz osób pozostających bez pracy, które dzięki programowi będą miały szanse ją znaleźć poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom w wieku do lat 3.

Planowany termin realizacji Projektu:01.05.2017r. - 30.09.2018 r.

Wartość projektu: 259.828,75 zł     Dofinansowanie UE: 219.828,75

Przewiń do góry